رد کردن لینک ها

اشتراک گذاری

کارگاه تولید نمایش عموم

کارگاه‌های تولید تئاتر در ۲ نوع خروجی متفاوت خواهد بود: تولید تئاتر برای اجراهای عمومی‌و یا تولید تئاتر برای اجرای‌های خصوصی.
شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها همگی از هنرجویان مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم خواهند بود.
تنها هنرجویانی که تا پایان دوره پیشرفته دوره‌های آموزشی خود را سپری کرده باشند می‌توانند در کارگاه‌های اجرای عموم شرکت نمایند.
بازه زمانی، فشردگی جلسات تمرین و هزینه هر کارگاه وابسته به پروژه تعریفی، متغیر است.